Regulamin

Regulamin II Podlaskiej Konferencji Leczenia Ran Białystok

1. Konferencja odbywa się w dniach 27-28 października 2023 r.
2. Organizatorem Konferencji jest Podologia Białystok Magdalena Wolska  z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 42/1 15-101 Białystok NIP: 9661940182, zwany dalej Organizatorem.

3. Uczestnikami Konferencji są lekarze, pielęgniarki, podolodzy, położne oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także studenci kierunków medycznych i pokrewnych oraz wystawcy.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału poprzez formularz rejestracyjny i uiszczenie opłaty konferencyjnej, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem www.konfernecjaleczeniaran.pl

5. Informacje na temat wysokości opłat za udział w konferencji znajdują się na stronie Konferencji www.konfernecjaleczeniaran.pl

6. Opłata konferencyjna obejmuje:

a. dla uczestników obejmuje:
– uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
– wstęp na wystawę sprzętu medycznego/ wystawców i partnerów
– materiały konferencyjne
– przerwy kawowe
– pakiet wyżywienia obiadowego w dniach 27-28.10.2023 r.

b. OPŁATY KONFERENCYJNE:
-opłata konferencyjna do 10.09.2023 r. – 790 zł brutto
-opłata konferencyjna od 11.10.2023 r. – 850 zł brutto
-opłata na miejscu w dniu konferencji – płatność tylko kartą – 1000 zł brutto

c. koszty noclegu – we własnym zakresie. Hotel Gołębiewski na hasło „konferencjaleczeniaran” udziela rabatu noclegowego.

7. Rejestracja Uczestników będzie się odbywa poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.konfernecjaleczeniaran.pl

8. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłaty za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.

9. Płatności za udział w konferencji można dokonać z pomocą szybkiego przelewu online lub przelewem tradycyjnym (do którego dane widoczne są poniżej).

PODOLOGIA BIAŁYSTOK MAGDALENA WOLSKA
UL. JUROWIECKA 42/1 15-101 BIAŁYSTOK
nazwa banku: MBank S. A.
nr konta: 24 1140 2004 0000 3102 8311 2715
tytuł przelewu: II PODLASKA KONFERENCJA LECZENIA RAN + imię i nazwisko.

 

10. Faktura zostanie przesłana do 14 dni po uiszczeniu opłaty za Konferencję i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora Logistycznego wraz z podaniem prawidłowo danych.

11. Ilość miejsc ograniczona do 220 uczestników.

12. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dni 26.10.2023 r. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych miejsc uczestnictwa w Konferencji.

13. Rezygnację z udziału w I Podlaskiej Konferencji Leczenia Ran można zgłosić wyłącznie drogę mailową. Rezygnacja z udziału w Konferencji zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail – biuro@konfernecjaleczeniaran.pl. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail Organizatora. Rezygnacja z udziału w Kongresie jest możliwa do 05.10.2023 r. Po tym czasie uczestnik ponosi 100% kosztów. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Konferencji, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników.

14. W ramach Konferencji odbędą się konferencje naukowe oraz warsztaty.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

16. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

18. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym odbywał będzie się Konferencji.

19. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.

20. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

21. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści merytoryczne przekazywane podczas całego wydarzenia.  Jak i nie odpowiada za prowadzony  marketing.

 

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podologia Białystok Magdalena Wolska, ul. Jurowiecka 42/1 15-101 Białystok, NIP 9661940182.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Podologii Białystok.
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Podologii Białystok na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych.

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@konfernecjaleczeniaran.pl.